Termes i condicions de les donacions online

Les següents Condicions estableixen el document contractual que regirà la donació “online” a través del lloc web escolacrespinell.cat, propietat de la L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. COOP. L’acceptació expressa del present document suposa que l’Usuari-Donant:
1.- Ha llegit, entén i comprèn tot l’aquí exposat.
2.-Que és una persona major de 18 anys, i que té capacitat legal per a contractar, sense cap limitació.
3.-Que assumeix totes les obligacions previstes en aquestes condicions.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit, i seran aplicables a totes les donacions realitzades a través del lloc web: escolacrespinell.cat titularitat de L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. S. COOP

L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. S. COOP. es reserva el dret de poder modificar les presents condicions, sempre respectant la legalitat vigent, i sense que els canvis en les mateixes puguin afectar les donacions que van ser realitzades prèviament a la modificació.

1.-IDENTITAT DE LES PARTS
D’una banda, El receptor de la donació és L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. S. COOP., amb domicili en Carrer Pantà, 7 · 08221 Terrassa i amb CIF F08614752. I, d’una altra part, L’Usuari Donant, la donació del qual pot ser anònima o nominal, i en aquest cas és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. COOP

2.-OBJECTE
Aquest document contractual té per objecte regular la relació contractual de donació irrevocable, simple i pura, que sorgeix entre L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. COOP. i l’Usuari-Donant en el moment en què aquest, seguint el procés de contractació establert en la web, i emplenant el corresponent formulari, presta el seu consentiment, acceptant plenament i sense cap reserva, la contractació “en línia”, prement en la casella corresponent. L’Usuari- Donant haurà de llegir íntegrament aquest document de Condicions de contractació cada vegada que desitgi realitzar una donació o aportacions a “L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S. COOP.” a través del seu web. Les Condicions s’aplicaran a totes les donacions que es desitgin realitzar en la Web, regint les que estiguin vigents en el moment de realitzar cada donació.

3.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma castellà i català. S’informa que, d’acord amb el que es preveu en l’article 27 de la Llei 34/2002 de la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

A.- Identificació
L’Usuari Donant, abans de realitzar la seva aportació, haurà d’identificar emplenant totes les dades i informació obligatòria establerta en el formulari electrònic, situat en l’apartat del web denominat “FER UNA DONACIÓ”, i es compromet, en el seu cas, a aportar tots aquells documents que, a aquest efecte identificatiu, se sol·licitin per
part de L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop..

B.- Realització de l’aportació
Per a procedir a la realització de les aportacions “en línia” l’Usuari Donant, haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en l’apartat “FER UNA DONACIÓ” ,del lloc web: escolacrespinell.cat, on trobarà diferents pantalles que li guiaran en el procés per a realitzar la donació, i en cadascuna d’elles, se l’informarà de
tots els detalls d’aquesta. L’Usuari Donant triarà o consignarà l’import de la seva aportació a L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop., qui gestionarà l’aplicació dels fons. L’Usuari Donant podrà triar realitzar la donació a través de la seva targeta de crèdit/dèbit a través de la plataforma segura de Stripe. Per a això haurà d’emplenar les dades de caràcter obligatori sol·licitats en el formulari electrònic habilitat a aquest efecte, una vegada confirmada la mateixa L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop. li enviarà un correu electrònic confirmant l’aportació realitzada.

C.- Seguretat en el pagament
C.1.– El lloc web té instal·lada la passarel·la de pagament electrònic segur denominada STRIPE (https://stripe.com/es)
C.2.-Totes les dades proporcionades per l’Usuari Donant són encriptats per a garantir la màxima seguretat d’aquests, i s’allotgen en un servidor segur.
C.3.-En cap cas s’emmagatzemaran les dades de la targeta de crèdit i/o dèbit proporcionats per l’usuari donant a través de la passarel·la de pagament
C.4.-Les aportacions rebudes en concepte de donacions i realitzades a través de targeta de crèdit i/o dèbit no admetran devolucions dels imports carregats en el respectiu compte de l’usuari donant, una vegada s’hagi confirmat la transacció per part de l’entitat financera.
C.5.– En el moment de finalitzar la transacció, se li mostrarà a l’usuari donant una pàgina resumeixen de mostra del detall de l’operació.
C.6. Finalment, l’usuari donant rebrà la confirmació de la seva aportació a través de l’adreça de correu electrònic facilitada en el formulari.

4.- DESTINACIÓ DE L’APORTACIÓ

En tractar d’una donació, pura, simple i incondicionada, L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop. destinarà l’aportació de manera preferent a la seva missió de cobrir les necessitats especials de totes les persones amb diferències psíquiques, físiques i/o sensorials, i facilitar-los la seva inclusió i integració social. No
obstant això, L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop. es reserva el dret A utilitzar-lo en una altra línia d’actuació o programa, sempre dins dels objectius fundacionals de L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop.

5.- PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop. és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar els donatius i aportacions rebudes.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament, i per a complir amb els terminis imposats per a complir una obligació legal, legislació tributària, o qualsevol altra normativa que afecti les donacions rebudes. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte de donació. Informem que només comunicarem les seves dades personals a tercers quan així ho requereixi la llei o les autoritats competents, com les autoritats fiscals, les de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC) o les autoritats judicials, i en aquest cas aquesta comunicació estarà justificada per una obligació legal. Finalment, podríem, en cas de resultar necessari, comunicar les seves dades personals prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament dirigir a gestio@escolacrespinell.cat També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control www.aepd.es En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-lo a “L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop.” a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte en la web.

L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop., ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

6. REGULACIÓ LEGAL
En tractar d’una donació incondicional destinada a les finalitats d’interès general d’una fundació , la realització de la mateixa no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni cap el dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, i altres lleis complementàries.

7.- LLEI I JURISDICCIÓ
En allò que no estigui expressament establert, aquestes condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.
L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL S.coop. i l’usuari donant acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar sobre el negoci jurídic establert objecte d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de Terrassa.