Lanaspa-Giralt: Atenció a la diversitat

Des de l’any 1990 la nostra escola realitza un projecte de col·laboració amb l’escola Lanaspa-Giralt, el “Projecte de Col·laboració Lanaspa-Crespinell”.

Consisteix en compartir el màxim possible. La raó d’aquest projecte és el ferm convenciment que,  treballant conjuntament, és l’única manera de garantir que l’educació especial i l’ordinària formin part d’un únic sistema educatiu de qualitat.

Les activitats que compartim formen part del currículum obligatori de les etapes d’Infantil i Primària.

Aquest projecte, que forma part dels projectes Curriculars i Educatius d’ambdós centres, va ser guardonat amb el Premi Catalunya d’Educació 2002 que atorga la Generalitat de Catalunya com a reconeixement social a mestres, professors i professores, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana.

Així mateix va merèixer el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d’Economia i Obra Social La Caixa al 2016.

Les activitats compartides pertanyen a les àrees curriculars següents:

 • EDUCACIÓ INFANTIL (Àrea Descoberta d’un mateix/a, Àrea d’educació musical, Àrea de llenguatge plàstic, Àrea de l’entorn natural).
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Àrea del medi social i natural, Àrea d’educació física, Àrea d’educació artística (música), Àrea d’educació artística visual i plàstica).

Al marge d’aquestes àrees compartim excursions, colònies, festes, setmana cultural, audicions musicals, pedagogia de l’espectacle, esbarjo diari, menjador escolar, etc.

Aquest projecte ha estat publicat al llibre “Cooperar a l’escola” de l’Editorial Graó.

Des del curs 17-18 un aula de Crespinell està permanentment dins de de l’escola Lanaspa.

IES Montserrat Roig: Atenció a la diversitat

Quan els/les nostres alumnes finalitzen l’etapa de primària, les activitats compartides amb l’escola Lanaspa s’acaben.

Per poder donar una continuïtat coherent amb el nostre ideari pedagògic ens calia assegurar la continuïtat escolar a l’etapa de secundària.

Per això, teníem, des de l’any 2002, un “projecte compartit d’atenció a la diversitat amb l’Institut d’Educació Secundària Montserrat Roig”.

Es va començar utilitzant l’aula de tecnologia i els serveis comuns un dia a la setmana, on un alumne/a de secundària de la nostra escola compartia l’àrea d’experimental i social amb els/les alumnes de primer d’ESO.

Des del curs 2003-2004, els/les nostres alumnes de secundària estan en una aula de l’IES Montserrat Roig tots els matins amb la intenció de compartir algunes activitats, quan sigui possible, amb els/les alumnes de l’IES i utilitzar espais comuns.

També es realitzen activitats per a potenciar les habilitats pre-laborals del nostre alumnat de Formació Laboral, iniciant un treball per al manteniment del pati de l’IES i tasques de jardineria.

Centres ordinaris: Col·laboració Adulta

El nostre centre està compromès en fer possible un model escolar inclusiu que faciliti i afavoreixi la participació dels infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual en les activitats i experiències que són comunes a tot l’alumnat.

D’acord amb aquesta finalitat i en absoluta consonància amb la nostra pràctica educativa hem ampliant la nostra col·laboració a altres centres ordinaris més.

La nostra intenció és doncs continuar millorant la qualitat d’atenció de l’alumnat amb discapacitat des d’una perspectiva el màxim d’inclusiva.

Realitzem sessions de formació als professionals dels centres ordinaris per tal que aprofundeixin no només en el tema de la discapacitat sinó també en quines estratègies i suports poden afavorir la participació dels infants i joves a les aules ordinàries.

Transició a la Vida Adulta

L’etapa de transició a la vida adulta és una etapa diferent i orientada a la sortida dels i les alumnes de l’escola, és a dir, orientada al futur laboral i social de l’alumnat.

Pel nostre centre, un dels objectius fonamentals és el de capacitar als i les nostres alumnes per a una vida i un treball el més autònom i independent possible.

La preparació per accedir al treball (sigui en centres específics o ordinaris) és un dels aspectes prioritaris que ens plantegem en aquesta etapa, per tant, és molt important definir els objectius i els àmbits d’actuació.

Els continguts curriculars i les experiències dissenyades en aquesta etapa han de tenir molt present quines són les característiques de la seva comunitat, les característiques del mercat laboral (sigui ordinari o especial) i les condicions individuals del jovent (capacitats, necessitats, entorn).

Per aconseguir una integració social i laboral donem prioritat als següents aspectes:

 • Maduració personal
 • Ajust de les expectatives a la realitat
 • Creació d’una auto-imatge adequada i realista
 • Progrés en les habilitats socials
 • Aplicació de coneixements adquirits
 • Ajust dels recolzaments a les necessitats i capacitats dels i les alumnes

El currículum d’aquesta etapa es desglossa en els següents blocs:

 • Bloc d’habilitats acadèmiques aplicades
 • Bloc laboral (entorns laborals)
 • Bloc d’habilitats socials

Els entorns laborals procurem que siguin externs al centre.

Realitzem:

 • Pràctiques en centres ocupacionals
 • Manteniment i Jardineria
 • Pràctiques a Decathlon

Per fer possible aquestes pràctiques tenim signats projectes de col·laboració amb:

 • Fundació President Amat-Roumens (FUPAR)
 • PRODIS
 • IES Montserrat Roig
Residencial Els Telers: Aprenentatge i servei

El gener de 2012 es va iniciar un projecte de col·laboració entre la nostra escola i el Centre Residencial i de Serveis a la Gent Gran, “Els Telers”.

Aquesta col·laboració té com a protagonistes els nois i noies amb Discapacitat Intel·lectual de l’etapa de Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta. L’objectiu d’aquest projecte és el d’oferir suport i ajut a la gent gran que viu en els pisos d’aquest conjunt residencial.

Algunes d’aquestes persones tenen dificultats per realitzar feines quotidianes que comporten esforç físic, com per exemple traslladar  les compres de les botigues del barri, fer petits encàrrecs en l’entorn més proper, treure les deixalles que s’acumulen a les seves vivendes i portar-les als contenidors, etc.

Els nois i noies de la nostra escola van una vegada a la setmana al Centre Residencial i de Serveis a la Gent Gran “Els Telers” per tal de resoldre aquestes tasques i d’altres que puguin anar sorgint en el dia a  dia.

Aquest projecte reflexa de forma fidel el Projecte Educatiu de l’escola que té com a objectiu proporcionar a l’alumnat  formació i oportunitats  més enllà de les parets del centre oferint situacions reals d’aprenentatge i de treball i donant la possibilitat de  participar i col·laborar  en  la comunitat.

D’aquesta manera es vol aconseguir que tots els terrassencs i terrassenques que coneguin aquest projecte mirin les persones amb discapacitat des d’una perspectiva diferent, com a individus capaços de donar ajut i no només de rebre’l.

Diversitat

El tret distintiu del nostre centre i que dirigeix tot el nostre fet pedagògic és creure fermament que la diversitat és una font de riquesa i no pas un impediment i que el nostre alumnat, malgrat que tingui necessitats de recolzament intens i generalitzat, tenen el dret a compartir entorns i experiències amb companys/es sense discapacitat i per aquesta raó utilitzem tots els recursos disponibles per garantir aquest dret.

 

Benestar

D’altra banda, promovem l’educació global i integral. Per nosaltres és important que progressin en l’aprenentatge de les habilitats acadèmiques, però és igualment important que desenvolupin totes aquelles habilitats que els ajudaran a relacionar-se amb els/les altres, a desenvolupar-se com a persones i a tenir el màxim de benestar emocional.

Progressió

La qüestió està en pensar quins suports necessiten els/les alumnes per progressar en els seus aprenentatges, per gaudir d’experiències positives que els proporcionin benestar i felicitat i que els permetin participar de forma activa com a ciutadans/es de ple dret. Volem garantir que tot l’alumnat obtingui resultats significatius i valuosos.