Origen

L’any 1979 tres noies recent llicenciades en Pedagogia Terapèutica van decidir unir-se com a cooperativa de treball i dedicar-se a l’educació especial, obrint l’escola d’educació especial Crespinell amb 4 alumnes.

Escola d'Educació Especial

És una cooperativa de primer grau, de treball associat i sense ànim de lucre, sotmesa a la legislació catalana sobre cooperatives i als seus estatuts, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada de les persones sòcies treballadores.

Objecte Social

La defensa de persones o col·lectius amb dificultats especials d’integració o afectades per qualsevol classe d’exclusió social o de limitació dels seus drets socials. La satisfacció de les necessitats socials dels infants i joves atesos de forma insuficient i el desenvolupament d’activitats per a la plena inserció de les persones amb discapacitat a la comunitat.

Constitució i Registre

Figura inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el nº 951 amb data de constitució el 8 de gener de 1980 i classificada com a Cooperativa d’Ensenyament-Treball Associat.
Així mateix, està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials com a Entitat Privada d’Iniciativa Social amb nº de registre E01658 i de data 14 de maig de 1993.

Estructura Organitzativa

Presidenta: Elvira Ubach Miralda
Vice-Presidenta: Elsa Rodó Sañé
Secretària: Anabel Ruiz Muñoz
Vocal: Antoni Garrich Aumatell
Vocal: Ana Mª Peñalver Sacristán

Òrgans Socials

Els òrgans socials de la nostra cooperativa són:

Assemblea General

Constituïda per 26 socis/es. És l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Les seves funcions són:
a) L’examen de la gestió social i l’aprovació dels comptes anuals, de l’informe de gestió i de l’aplicació dels excedents disponibles o de la imputació de les pèrdues.
b) El nomenament i la revocació dels i les membres del consell rector, dels i les membres de la intervenció de comptes, dels auditors/es de comptes i liquidadors/es.
c) Modificació dels estatuts i aprovació o modificació, si s’escau, del reglament de règim intern de la cooperativa.

Consell Rector

El consell rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; gestiona l’escola i exerceix, quan escau, el control permanent i directe de les funcions i actes de la direcció i gerència, així com dels apoderaments o representacions conferides o atorgades.
Els càrrecs del Consell Rector són: President/a, Vice-president/a, Secretari/a i Vocals.

Interventor/a de comptes

És anomenat/da per l’Assemblea General, per un període de 5 anys. És l’òrgan fiscalitzador de la cooperativa, és a dir, que té dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la cooperativa, a fi i efecte de tenir en tot moment un coneixement exacte de la situació econòmica i comptable de la societat i poder informar, sota la seva responsabilitat, a l’assemblea general.

Finançament

Concert educatiu amb el Dept. d’Ensenyament:
Import: 59.482,08€
Subvencions i ajudes:
Import: 142.774,33€

Normativa que ens regula

– Llei de Cooperatives de Catalunya
– Estatuts de la Cooperativa
– Reglament de Règim Intern de la Cooperativa
– Conveni Col·lectiu Escoles concertades Ed. Especial de Catalunya

La nostra cooperativa no té ànim de lucre

En conseqüència s’estableixen les normes bàsiques següents:

Excedents

Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es distribueixen entre les persones sòcies, sinó que es destinen, mitjançant una reserva irrepartible, a les activitats pròpies d’aquesta classe de cooperativa enunciades a l’article anterior, a la qual es poden imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix la Llei 12/2015, de cooperatives.

Consell Rector

El càrrec de membre del consell rector i els de la intervenció de comptes no són remunerats, sens perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser compensades per les despeses originades en l’exercici del càrrec. En especial, els càrrecs de president/a o representant legal son gratuïts i no tenen cap interès en els resultats econòmics de l’explotació, ni per ells mateixos/es, ni mitjançant cap persona interposada.

Aportacions

Les aportacions de les persones sòcies al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, no poden meritar un interès superior al legal del diner, sens perjudici de les actualitzacions corresponents.

Retribucions

Les retribucions de les sòcies treballadores i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

Entitats Col·laborades:

#SomCrespinell