Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Formació Laboral.

Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta

2014-10-08 09.54.55

Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta

L’etapa de formació laboral i transició a la vida adulta és una etapa diferent i orientada a la sortida dels i les alumnes de l’escola, és a dir, orientada al futur laboral i social de l’alumnat.

Pel nostre centre, un dels objectius fonamentals és el de capacitar als nostres alumnes per a una vida i un treball el més autònom i independent possible.

La preparació per accedir al treball (sigui en centres específics o ordinaris) és un dels aspectes prioritaris que ens plantegem en aquesta etapa, per tant, és molt important definir els objectius i els àmbits d’actuació.

 

Els continguts curriculars i les experiències dissenyades en aquesta etapa han de tenir molt present quines són les característiques de la seva comunitat, les característiques del mercat laboral (sigui ordinari o especial) i les condicions individuals dels joves (capacitats, necessitats, entorn).

Per aconseguir una integració social i laboral donem prioritat als següents aspectes:

 • Maduració personal
 • Ajust de les expectatives a la realitat
 • Creació d’una auto-imatge adequada i realista
 • Progrés en les habilitats socials
 • Aplicació de coneixements adquirits
 • Ajust dels recolzaments a les necessitats i capacitats dels i les alumnes

El currículum d’aquesta etapa es desglossa en els següents blocs:

 • Bloc d’habilitats acadèmiques aplicades
 • Bloc laboral (entorns laborals)
 • Bloc d’habilitats socials

Els entorns laborals procurem que siguin externs al centre.

Realitzem:

 • Pràctiques en centres ocupacionals
 • Manteniment i Jardineria
 • Pràctiques a Decathlon

Per fer possible aquestes pràctiques tenim signats projectes de col·laboració amb:

 • Fundació President Amat-Roumens (FUPAR)
 • PRODIS
 • IES Montserrat Roig
 • Decathlon