Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Origen i missió.

L’any 1979 tres noies recent llicenciades en Pedagogia Terapèutica van decidir unir-se com a cooperativa de treball i dedicar-se a l’educació especial, obrint l’escola d’educació especial Crespinell amb 4 alumnes.

L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL, SCCL, és una cooperativa de primer grau, de treball associat i sense ànim de lucre sotmesa a la legislació catalana sobre cooperatives i als seus estatuts, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada dels socis.

Finalitat i objecte social. Cooperativa d’iniciativa social

La seva finalitat és la defensa de persones o col•lectius amb dificultats especials d’integració o afectades per qualsevol classe d’exclusió social o de limitació dels seus drets socials. La satisfacció de les necessitats socials dels infants i joves atesos de forma insuficient i el desenvolupament d’activitats per a la plena inserció de les persones amb discapacitat, a la comunitat.

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre. En conseqüència s’estableixen les normes bàsiques següents:

a) Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es distribueixen entre les persones sòcies, sinó que es destinen, mitjançant una reserva irrepartible, a les activitats pròpies d’aquesta classe de cooperativa enunciades a l’article anterior, a la qual es poden imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix la Llei 18/2002, de cooperatives.

b) El càrrec de membre del consell rector i els de la intervenció de comptes no són remunerats, sens perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser compensades per les despeses originades en l’exercici del càrrec. En especial, els càrrecs de president o representant legal son gratuïts i no tenen cap interès en els resultats econòmics de l’explotació, ni per ells mateixos, ni mitjançant cap persona interposada.

c) Les aportacions de les persones sòcies al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, no poden meritar un interès superior al legal del diner, sens perjudici de les actualitzacions corresponents.

d) Les retribucions dels socis treballadors i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col•lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.