Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Òrgans socials.

Els òrgans socials de la Cooperativa són:

L’Assemblea General:
Constituïda per 24 socis. És l’òrgan d’expressió de la voluntat social. L’assemblea general pot debatre i decidir sobre qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat atribuïda expressament a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari, entre d’altres, en els actes següents:
a) L’examen de la gestió social i l’aprovació dels comptes anuals, de l’informe de gestió i de l’aplicació dels excedents disponibles o de la imputació de les pèrdues.
b) El nomenament i la revocació dels membres del consell rector, dels membres de la intervenció de comptes, dels auditors de comptes i dels liquidadors.
c) Modificació dels estatuts i aprovació o modificació, si s’escau, dels reglaments de règim intern de la cooperativa.
El consell rector:
El consell rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; gestiona l’escola i exerceix, quan escau, el control permanent i directe de les funcions i actes de la direcció i gerència, així com dels apoderaments o representacions conferides o atorgades. En tot cas, té competència per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general, i per realitzar els altres actes que li atribueixen la Llei de Cooperatives, els reglaments i els estatuts socials.
Es composa de 5 membres elegits democràticament entre els socis de la Cooperativa, per un període de 5 anys.
Els càrrecs del Consell Rector són: President/a, Vice-president/a, Secretari/a i Vocals.
Interventor de comptes:
És anomenat per l’Assemblea General, per un període de 5 anys. És l’òrgan fiscalitzador de la cooperativa, és a dir, que té dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la cooperativa, a fi i efecte de tenir en tot moment un coneixement exacte de la situació econòmica i comptable de la societat i poder informar, sota la seva responsabilitat, a l’assemblea general.

Normativa que ens regula

La nostra Cooperativa es regeix internament per les següents normatives:
– Llei de Cooperatives de Catalunya
– Estatuts de la Cooperativa
– Reglament de Règim Intern de la Cooperativa
– Conveni Col•lectiu d’Escoles Concertades d’Educació Especial de Catalunya

Estructura organitzativa de la cooperativa

Presidenta: Mariona Torredemer Taló
Vice-President: Toni Garrich Aumatell
Secretària: Ana Mª Peñalver Sacristán
Vocal: Mª del Tura Bayés Rusiñol
Vocal: Anabel Ruiz Muñoz